Verkenning Kootstertille
Submenu

Over het project

Waarom

  • De brug Kootstertille voldoet niet aan de eisen van een hoofdvaarweg en is aan vervanging toe.
  • Doel van de verkenning is het geschikter maken van de oeververbinding voor een vlotte en veilige hoofdvaarweg voor grote rijnschepen (maat 110,0 (l) x 11,4 (b) x 3,5 (d) meter)
  • De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2022 de startbeslissing getekend waarmee de verkenning is gestart.

Hoe

Afbeelding aquaduct

Een verkenning naar de vervanging van de brug Kootstertille.

 

 

 

MIRT-verkenning

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-procedure heeft als doel om samen met de regio te komen tot een oplossing voor een opgave in de infrastructuur. Dit wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken en een integrale afweging te maken. De eerste stap van de MIRT-procedure is de verkenning. Deze start door het ondertekenen van de startbeslissing door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de verkenningsfase wordt stap voor stap wordt toegewerkt naar de best haalbare oplossing. Dit heet het voorkeursalternatief. Hierna volgt een planuitwerkingsfase waarin het ontwerp wordt ingepast en de planologische procedures worden doorlopen. De laatste fase binnen het MIRT is de realisatiefase.

Van alternatieven naar voorkeursalternatief

In de Verkenningsfase worden de volgende alternatieven ter vervanging van brug Kootstertille onderzocht:

  1. Uitneembare brug zonder middenpijler met een doorvaarthoogte van 9,1 meter. Dit betekent dat de bijzondere hoge transporten over water nog mogelijk zijn doordat de brug incidenteel eruit kan worden gehaald.
  2. Vaste brug met middenpijler met een doorvaarthoogte van 9,1 meter met een uitneembaar deel voor bijzonder transporten. Dit betekent dat de bijzondere hoge transporten over water nog mogelijk zijn doordat een deel van de brug incidenteel uit de brug kan worden gehaald.
  3. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,1 meter
  4. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter
  5. Aquaduct

Dez alternatieven zijn in november 2023 tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. De factsheets met informatie over de alternatieven vindt u hier.

We hebben na de informatiebijeenkomst ruim 70 reacties ontvangen op de alternatieven. Meer dan de helft van de reacties kwamen uit Kootstertille en Drogeham. De overige reacties kwamen uit de nabijgelegen dorpen. De resultaten laten zien dat de voorkeur vanuit de omgeving uitgaat naar het aquaduct gevolgd door de beweegbare brug alternatieven.

Een overzicht van de resultaten.
Een overzicht van de resultaten.


Vanuit de omgeving zijn verschillende vragen binnengekomen over geluid, de fietshelling, de fietsroute, mogelijke hinder en impact op het landschap. Antwoorden op deze vragen vindt u bij de veelgestelde vragen.

Uitkomsten verkenning

Voor de vijf alternatieven zijn op verschillende thema’s onderzoeken uitgevoerd, waaronder doorstroming en veiligheid voor scheepvaart- en wegverkeer, ruimtelijke kwaliteit, kosten en geluid etc. Op basis van de onderzoeken zijn de vijf alternatieven stap voor stap afgewogen. De uitkomst van de verkenning is samen met Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en het Wetterskip Fryslân bepaald. De reacties vanuit de omgeving zijn daarbij onder de aandacht gebracht. 

Op dit moment is de beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter het advies voorkeursalternatief. Er worden twee ontwikkelingen afgewacht voordat het besluit definitief wordt genomen. Deze ontwikkelingen worden hieronder toegelicht. De factsheets met meer informatie over de argumenten voor de alternatieven vindt u hier

Aquaduct

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de provincie Fryslân zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor medefinanciering van een aquaduct. Mocht er geen aquaduct als vervanging voor brug Kootstertille komen, dan wordt de huidige brug vervangen door een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter of vaste brug met middenpijler met een doorvaarthoogte van 9,1 meter met een uitneembaar deel voor bijzonder transporten.

Vaste brug met middenpijler met een doorvaarthoogte 9,1 meter met uitneembaar deel

Brug Kootstertille is op dit moment onderdeel van het verbindingswater voor zeil- en motorboten (categorie AZM route). Voor een AZM route wordt een doorvaarthoogte van 30 meter geëist. Bij de brug Kootstertille varen een zeer beperkt aantal staande masten (huidige brug opent circa 100 keer per jaar). Vanuit Rijkswaterstaat vinden gesprekken plaats over een eventuele afwaardering van AZM route naar verbinding voor motorboten (AM route). Als het besluit wordt genomen om de route om te zetten, dan is een vaste brug met middenpijler met een doorvaarhoogte van 9,1 meter ook kansrijk.

Vervolgproces

De uitkomst over de mogelijkheden voor medefinanciering voor een aquaduct wordt afgewacht voordat de afweging voor een advies voorkeursalternatief wordt gemaakt. De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt uiteindelijk het besluit over het voorkeursalternatief.  Daarna start de planuitwerkingsfase en uiteindelijk de realisatiefase. Meer informatie over de planning van het project vindt u hier.

Bekijk hier de meest gestelde vragen over het project.

 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"221758"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen