Verkenning Kootstertille
Submenu

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat is gestart met de voorbereidingen van de verkenning van brug Kootstertille. Bekijk hier de planning van het project:

2023 Q1-Q2

Analysefase: analyseren van de mogelijke oplossingsrichtingen.

2023 Q2-Q3

Start onderzoeken en betrekken omgeving.

2023 Q4

Beoordelingsfase: beoordeling van de kansrijke alternatieven en betrekken omgeving.

2024-Q3

Gereed Verkenningsfase: Advies voorkeursalternatief.

2027-Q2

Gereed Planuitwerkingsfase: op dit moment is er een uitgewerkt ontwerp van het voorkeursalternatief en zijn de mogelijke planologische procedures doorlopen.

2027-Q2 – 2030-Q4

Contractvoorbereiding en Realisatie

 

Wat is er al gebeurd?

Voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg is in 2020 onderzocht of 1 aquaduct de 2 huidige bruggen kan vervangen. Conclusie is dat dit een mogelijkheid is, mits voor brug Schuilenburg extra compenserende maatregelen worden getroffen. In de verkenning wordt verder gekeken naar mogelijke oplossingen voor brug Kootstertille en welke kansen en gevolgen dit meebrengt voor brug Schuilenburg..

Cookie-instellingen