Minister Harbers en provincie Fryslân maken afspraken over aanpak Friese bruggen

21-11-2022
268 keer bekeken

Rijk en regio hebben afspraken gemaakt voor het verder geschikt maken van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen.

In het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de bruggen in Fryslân op het Prinses Margrietkanaal.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Fryslân), Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal (Groningen). De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste vaarwegen van het land. De vaarweg zorgt voor de ontsluiting van de binnenvaart in Groningen en Fryslân. De vaarweg is daarmee van groot belang voor de economie in Noord-Nederland. Rijk en regio willen de vaarweg beter bereikbaar maken voor grotere (klasse Va) schepen.

Kootstertille

Minister Harbers heeft tijdens het bestuurlijk overleg met de provincie Fryslân de startbeslissing getekend voor de aanpak van de brug Kootstertille. Met het vaststellen van de startbeslissing kan Rijkswaterstaat in opdracht van de minister de MIRT-verkenning naar het vervangen van de oeververbinding starten, waarbij ook de naastgelegen brug Schuilenburg betrokken wordt. In de verkenning wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen, de effecten op het vaarweg- en wegverkeer en de omgeving. Op basis van het onderzoek wordt naar verwachting in 2024 de keuze voor een oeververbinding gemaakt; het voorkeursalternatief. Hierbij werkt Rijkswaterstaat samen met de provincie Fryslân, de betrokken gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de omgeving. Om de huidige brug Kootstertille tot aan de realisatie van de nieuwe oeververbinding te kunnen blijven gebruiken, worden werkzaamheden voorbereid.

Prinses Margrietkanaal

Op het Prinses Margrietkanaal voldoen ook de bruggen Spannenburg, Oude Schouw, Uitwellingerga en Schuilenburg niet aan de eisen van de hoofdvaarweg en hebben het einde van de levensduur bereikt. Rijk en Regio hebben besloten om de beslissing ‘Voorkeursvariant Spannenbrug’ aan te houden, zolang de gesprekken over het financieringsvoorstel van Friesland nog lopen. Daarnaast besluiten Rijk en Regio om de vijf Friese bruggen: Kootstertille, Spannenburg, Uitwellingerga, Schuilenburg en Oude Schouw, weer zo veel als mogelijk in samenhang op te pakken nu er middelen in de begroting zijn gereserveerd. Bij de Voorjaarsnota worden deze middelen toegekend aan het MIRT-budget voor de hoofdvaarweg.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen