Terugblik bewonersavond vervanging Gerrit Krolbrug; 1 oktober 2019

31-10-2019
376 keer bekeken

Ongeveer 200 bezoekers kwamen dinsdag 1 oktober 2019 naar de informatieavond over het project ‘Vervanging Gerrit Krolbrug’.

Tijdens de 2 uur durende bijeenkomst in de aula van het CSG Wessel Gansfort College in Groningen werden de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en de gevolgen die dit heeft voor de nieuw te bouwen brug.

De Gerrit Krolbrug overspant het Van Starkenborghkanaal. Dit kanaal is onderdeel van Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De hoofdvaarweg is een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van deze vaarweg.

Werken aan vlotte en veilige doorvaart Lemmer-Delfzijl

Tijdens de informatieavond werd verteld dat Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De minister heeft de opdracht gegeven tot het realiseren van een uniforme vaarweg voor klasse Va-schepen. Dit zijn schepen CEMT-klasse Va van 110 bij 11,4 m een maximale diepgang van 3,5 m.

Voor een vlotte en veilige doorvaart moeten schepen elkaar kunnen passeren. Dit vraagt een kanaalbreedte van 54 m waar 2 schepen elkaar kunnen passeren. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat onder andere aan uniforme brughoogten en bruggen, veilige oevers en bediening op afstand.

Nieuwe beweegbare Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug is in 1936 gebouwd. De oude pontonbrug is einde technische levensduur en voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld in de Richtlijn Vaarwegen 2017 aan een nationale hoofdvaarweg van klasse Va. De brug heeft nu een hoogte van 2,18 m en een enkelstrooks doorvaarbreedte van 21,8 m. Het plan voor de nieuwe brug voorziet in een beweegbare brug met een vaste verbinding voor fietsers en voetgangers. De overspanning wordt 54 m, met een doorvaarhoogte van minimaal 4 m (in gesloten toestand) en 9,10 m in open toestand. Beide hoogten worden nog gecorrigeerd voor toekomstige bodemdaling.

Vragen bewonersavond Gerrit Krolbrug

De aanwezigen hadden veel vragen over de hoogte van de brug en bijvoorbeeld over waarom de ‘oude’ keuze van de brug niet maakbaar is. In 2016 waren de minister en de gemeenteraad het eens over een voorkeursbeslissing van een hefbrug, met een overspanning van 54 m en een doorvaarthoogte van minimaal 4 m, waarbij aan de noordzijde van de brug voor de fietsers een onderdoorgang (de krul) zou komen. Dit ontwerp bleek niet maakbaar binnen de bestaande ruimte aan de Korrewegzijde. Ook op de brug zelf was er geen ruimte voor een veilige afwikkeling van het verkeer. De minister heeft met de regio afgesproken (Bestuurlijk overleg MIRT 2018) dat de Gerrit Krolbrug een functie heeft als erftoegangsweg in plaats van een ontsluitingsweg. Dit type weg past wel op het brugdek en sluit ook aan op ontwikkelingen waarbij de Korreweg wordt ingericht als fietsstraat. Vanwege deze aanpassing bekijkt Rijkwaterstaat welke varianten er mogelijk zijn. Ook wordt dan gekeken naar een hogere doorvaarthoogte omdat het mogelijk een optimalisatie oplevert voor het fietsverkeer.

Onderzoek naar varianten Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen bereiden een variantenstudie voor, waarover op 13 november 2019 bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. De variantenstudie kijkt naar de effecten van verschillende brughoogtes en type brug. De studie bestaat uit 3 deelprojecten: de toeleidende infrastructuur, de nieuwbouw van de brug zelf en de bochtverruiming van de vaarweg.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen