Inpassingsvisie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl vastgesteld

04-03-2021
82 keer bekeken

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan het Programma Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (HLD). De inpassingsvisie is hiervoor nu vastgesteld.

Binnen dit programma wordt een groot aantal projecten uitgevoerd. Zo worden bruggen vervangen, oevers aangepakt en wordt de bediening gemoderniseerd. Om ervoor te zorgen dat de verschillende HLD-projecten goed aansluiten qua vormgeving en uitstraling op het landschap en haar omgeving, heeft Rijkswaterstaat in overleg met onder andere provincies, gemeenten en natuurbeherende organisaties een inpassingsvisie ontwikkeld.

1 vaarweg, 3 kanalen

De hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl is dan wel 1 vaarweg, maar bestaat uit 3 kanalen met elk een eigen historische achtergrond en onderscheidende kenmerken, doordat ze verschillende landschapstypen doorsnijden.

Zo kenmerkt het Prinses Margrietkanaal zich als een kanaal met een natuurlijke ligging in het Friese merenlandschap. Het Van Starkenborghkanaal is een lange herkenbare lijn gekenmerkt door de windvangers, de kaarsrechte bomenrijen langs het kanaal. Een aantal markante knikken en plaatselijke verbredingen tonen de historische ontstaansgeschiedenis van dit kanaal. Het Eemskanaal kenmerkt zich door de autonome en hoge ligging van het kanaal, dwars door het open agrarisch landschap, met weinig relaties met de onderliggende structuren in het landschap.

In de inpassingsvisie wordt vanuit de onderscheidende kenmerken een beeld geschetst voor de landschappelijke inpassing, zodat de vaarweg en de directe omgeving op elkaar aansluiten

Voorspelbaarheid van de bruggen en ecologische leefkwaliteit

Voor schippers is het van belang dat er sprake is van voorspelbaarheid van de bruggen om de kans op aanvaringen te verkleinen. Hiertoe geeft de visie uitgangspunten voor bijvoorbeeld de vormgeving van de te vervangen bruggen.

De visie gaat ook in op de andere functies die het kanaal vervult. Zo wordt er gekeken naar de ecologische functie van de oevers. Langs de vaarweg leeft bijvoorbeeld de met uitsterven bedreigde Noorse woelmuis. Maar ook meervleermuizen, water- en weidevogels en vele vissoorten hebben in of rond de vaarweg hun plek gevonden. Met meer natuurvriendelijke oevers kan de ecologische leefkwaliteit verbeterd worden.

Lees meer over de inpassingsvisie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen