Uitstel beslissing voorkeursalternatief MIRT-verkenning Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in het bestuurlijk overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in november 2020 besloten om medio 2021 de voorkeursbeslissing voor de MIRT-Verkenning Oude Schouw,

Uitwellingerga en Spannenburg te nemen.

Budgettekort

Door een budgettekort voor het totale programma HLD fase 2 op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, een landelijk budgettekort op instandhouding van de infrastructuur en de demissionaire status van het Kabinet is besloten om de beslissing over het voorkeursalternatief uit te stellen tot het najaar van 2021.

In het najaar van 2021 vindt naar verwachting een heroverweging plaats in relatie tot de algehele financiële ruimte.

MIRT-Verkenning

De 3 Friese bruggen bevinden zich op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.

In 2020 is Rijkswaterstaat gestart met een MIRT-verkenning naar de vervanging van de bruggen Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg. In juni 2020 zijn voor elke locatie, 3 alternatieven gepresenteerd aan de omgeving; een 7,40 m hoge beweegbare brug, een 9,10 m hoge beweegbare brug en een aquaduct. De alternatieven zijn verder uitgewerkt en onderzocht en de resultaten daarvan worden met onze partners, onder meer de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten, besproken.

Binnenkort worden gesprekken gepland met de direct omwonenden en vertegenwoordigers en/of bedrijvenverenigingen over de voortgang van de MIRT-verkenning. Als er een advies voorkeursalternatief ligt, wordt de brede omgeving hierover geconsulteerd. Vervolgens kan de minister op basis van het advies naar verwachting in het najaar van 2021 een besluit nemen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen