Uitstel startbeslissing gebiedsgerichte MIRT-verkenning Kootstertille en Schuilenburg

08-07-2021
1883 keer bekeken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in het Bestuurlijk overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken in november 2020.

Hierin is besloten een gebiedsgerichte MIRT-verkenning te starten naar de vervanging van de bruggen Schuilenburg en Kootstertille en medio 2021 de startbeslissing te ondertekenen.

Budgettekort

Door een budgettekort voor het totale programma HLD fase 2, landelijk budgettekort voor instandhouding van de infrastructuur en de demissionaire status van het Kabinet demissionair, vindt er naar verwachting in het najaar van 2021 een heroverweging plaats in relatie tot de financiƫle ruimte.

Dit betekent voor nu dat Rijkswaterstaat de MIRT-procedures voor de HLD die gestart zijn, kan afronden, maar dat er op dit moment nog geen nieuwe MIRT-procedures worden gestart.

Voor de bruggen Schuilenburg en Kootstertille wordt daarom het besluit tot ondertekenen van de startbeslissing voor de gebiedsgerichte verkenning vooralsnog uitgesteld tot het najaar van 2021. Rijkswaterstaat heeft inmiddels onderzoek gestart naar de consequenties van dit uitstel voor het langer in stand houden van de bruggen en de eventueel te nemen beheersmaatregelen.

Onderzoek naar mogelijke oplossingen

De 2 Friese bruggen bevinden zich op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.

Voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg is in 2020 onderzocht of 1 aquaduct de 2 huidige bruggen kan vervangen. Conclusie is dat dit een mogelijkheid is, mits voor brug Schuilenburg extra compenserende maatregelen worden getroffen. In de nog te starten gebiedsgerichte verkenning zal verder worden gekeken naar mogelijke oplossingen voor de beide bruggen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen